penchevstyle@gmail.com +359988252722


Политика за поверителност

Фото студио Penchev Style следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка Penchev Style събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.
 

Електронни адреси/ Телефон за контакт
Електронните адреси, предоставени от вас като участници в наши събития и други дейности, свързани с повишаване капацитета на представителите на гражданското общество (обучения, семинари, програми и пр.), ще бъдат използвани само във връзка с предоставяне на допълнителна информация и възможности за включване в дейността ни с оглед постигане на устойчивост и последователност в предоставянето от страна на Penchev Style на подкрепа за развитие на гражданското общество, в частност на гражданските организации.
В случай че сте отправили запитване към нас чрез формата ни за контакт от сайта на Penchev Style или директно към електронния адрес на Penchev Style, Вашите данни за контакт (имена, електронен адрес и телефон) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Вашето съгласие.
Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас. Penchev Style не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване Penchev Style изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на Вашата информация. Информацията за Вас, която имаме, се пази с firewall-и и е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Penchev Style:
1.    право на информация;
2.    право на достъп до личните му данни;
3.    право на коригиране;
4.    право на изтриване;
5.    право на ограничаване на обработването;
6.    право на преносимост на данните;
7.    право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Penchev Style не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.
Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Penchev Style, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на Penchev Style penchevstyle@gmail.com.
Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на Penchev Style.
Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).
В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане - да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.